Ανακοίνωση υποτροφιών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Καταληκτική ημερομηνία 15 Μαΐου 2020

Το Παγκόσμιο κέντρο ελιάς για την υγεία με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη ανακοινώνει δύο ετήσιες υποτροφίες. Υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα ή την Κύπρο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου 2020. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην επιστημονική επιτροπή του κέντρου το λεπτομερές βιογραφικό τους και μια περιγραφή της ερευνητικής […]

Scholarships Announcement with the support of the Leventis Foundation. Deadline 15 May 2020

The World Olive center for Health with the financial support of the Leventis foundation announces two annual scholarships. PhD candidates from Greece or Cyprus can apply until 15 May 2020. The candidates should provide to the scientific committee of the World Olive center for Health their detailed CV and a description of their scientific project […]

 Σπουδαίες ανακοινώσεις για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στα Διεθνή βραβεία Olympia health and nutrition στην Παλαιά Βουλή

 Με μεγάλη επιτυχία απονεμήθηκαν για τέταρτη χρονιά τα διεθνή βραβεία ελαιολάδου Olympia Health & Nutrition awards σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή στις 12 Μαϊου 2019 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό World Olive Center for Health (WOCH), ο οποίος έχει ως αποστολή να ανυψώσει οικονομικά όλο τον κλάδο ελιάς […]

Great Announcements on the beneficial properties of olive oil at the Olympia health and nutrition International Awards ceremony in the Old Parliament in Athens.

The Olympia Health & Nutrition awards were awarded at a special event held in the Old Parliament on 12 May 2019 organized by the National and Kapodistrian University of Athens and the World Olive Center for Health (WOCH), a nonprofit organization, having as mission to raise financially the whole olive sector internationally. The award ceremony […]

Τα αποτελέσματα των ετήσιων υποτροφιών

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την υγεία ανακοινώνει τους νικητές των ετήσιων υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λεβέντη Αίμηλα Ρηγάκου (Ελλάδα) Χριστιάνα Χριστοδούλου (Κύπρος) και LIVA SA Μαρία-Ευανθία Κάτσα

Μνημόνιο συνεργασίας με το κέντρο ελιάς του UC Davis

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας – Davis Olive. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να συνδυαστούν οι προσπάθειες για την επιστημονική απόδειξη των οφελών για την υγεία του φαινολικού ελαιολάδου.