105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content of olive oil for health claim

50.00 100.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Olive oil Acidity – Peroxides – K index analysis

60.00 120.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Nutritional table

140.00 280.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Pesticides residues analysis

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content of olive leaves

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content of olive fruits

160.00 320.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Prediction of olive fruits

Services

DNA ANALYSIS

600.00 1,200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

DNA analysis

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Squalane analysis

75.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Olive oil waxes analysis

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Plasticizers analysis

73.00 146.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Vitamin Ε analysis

65.00 130.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phosmet analysis

80.00 160.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Olive oil taste evaluation analysis

10.00 20.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Acidity analysis

15.00 30.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Peroxide value analysis

25.00 50.00  +Φ.Π.Α. / VAT

K index analysis

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phthalates analysis

120.00 240.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Mineral oil hydrocarbons analysis

20.00 40.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Olive oil Αristometro polyphenols analysis

125.00 250.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Aristoleo Kit Max (10 pcs)

70.00 140.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Aristoleo Kit Min (5 pcs)

600.00 1,200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Scientific opinion - Extended analysis report