Potou Melan Premium

Potou Melan Premium is a balanced monovarietal, early harvest Koroneiki Variety evoo from fresh olives, PDO Kalamata certified.